156
Jonsson

Han­na Lövgren, Skellefteå, Svédor­szág, 1962

A fa­lon lé­vő táb­lán ez áll: Ad­ja az Úr, hogy ve­led le­gyen az ál­dás!

Isteni színjáték

DANTE ALIGHIERI

A Pokol beosztása

Egy magas part szegélyén lépegetve,

mely állott nagy törött szirtek köréből,

jutottunk még rémségesebb tömegbe.

S itt menekülni rothadt légköréből

a bűznek, melyet ez a mély hely onta,

ellenzőt rögtönöztünk födeléből

egy sírnak, melynek felírása mondta,

»Anasztáziusz pápát őrzi e szük

üreg, mert Photinus tévútra vonta.«

»Utunkat itt csak lassan lépve tesszük,

hogy hozzászokjon orrunk némiképen

e szörnyü szaghoz; míg majd föl se vesszük« –

szólt a vezér; s feleltem, kérve szépen:

»Találj valamit, addig is hiában

időnk ne múljon.« »Azt akarom épen.«

»Fiam« – folytatta –, »e sziklák honában,

három köröcske van lépcsőzve, mint ez,

amelyet épen elhagyott a lábam.

Kárhozott szellemekkel telve mindez;

de hogy amit majd látsz, megértsd előre,

halld, melyik mért és mely törvény szerint vesz.

Minden, égben-gyülölt bűn célja dőre

bántás; s e bántás módját aki kérdi:

feloszlik ketté, cselre és erőre.

158
Dante

De mert a cselt csupán az ember érti,

a csalókat az Úr jobban gyülölte,

mélyebbre tette, s rájuk több kint mért ki.

[...]

A pokoltölcsér beosztása.

(A körök lefelé egyre szűkebbek.

A legalsó kör a föld centruma.)

Közönyösek a kapunál.

I. kör.
II. kör.
III. kör.
IV. kör.
V. kör.

(Tornác) Kereszteletlenek.
Szerelemben
Étel-italban
Pénzben
Indulatban

mértéktelenek.
(Legenyhébb bűn,
Dis városán kívül.)

DIS VÁROSA

(Kárörvendők és baromiságban élők.)

VI. kör.
VII. kör.
1.

2.


3.

VIII. kör.
IX. kör.

Eretnekek, hitetlenek
Erőszakosak
gyűrű felebarátaik

gyűrű önmaguk


gyűrű Isten

Csalók.
Árulók. (Akik bennük bízókat csalnak meg.
Legszűkebb kör, itt székel Dis.)
személye ellen: káromlók.


birtoka:


személye ellen: zsarnokok, vérengzők
birtoka ellen: rablók.

személye ellen: öngyilkosok.
birtoka ellen: önnön javaik rongálói.


a természet ellen:
természetellenes kéjelgők (Sodoma).

a művészet, mesterség ellen:
uzsorások (Caorsa).

[Dante Alighieri: Isteni színjáték. Pokol,
ford. Babits Mihály, Európa Kiadó, Bp., 1982, 49–51. o.]

159
Jonsson

» Mélyebbre tette,
s rájuk több kint mért ki «

P. A. Söderström, Ytterby, Svédor­szág, 1962

A fa­lon lé­vő táb­lán ez áll: Légy hű mind­ha­lá­lig, és neked adom az élet koronáját.
[jel 2,10]

160
Boubat

Gui­nea, 1956

161
Sander

Né­metor­szág, 1928